Tuesday, 3 November 2009

Ba chú ngựa con (ponies)

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Đây cũng là mẫu bánh của Debbie Brown.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.