Wednesday, 20 June 2012

Wood Badge cake

[Image: woodbadgecake002.jpg]

Làm cái bánh này để mừng cô huynh trưởng cu?a Chó Con được lãnh wood badge của BSA.

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.