Wednesday, 20 June 2012

Tiramisu cupcakes


Bánh là spongecake, kem là kem của bánh tiramisu, trang trí hoa bằng fondant.

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.